A A A

sprawy pracownicze

 

 

Sprawy pracownicze prowadzone przez kancelarię to, przede wszystkim, sprawy związane:

 

  • ze złożeniem odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę oraz dochodzeniem należnego odszkodowania,
  • ze złożeniem odwołania do sądu pracy od rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz dochodzeniem należnego odszkodowania,
  • z dochodzeniem od pracodawcy zaległego wynagrodzenia,
  • z dochodzeniem od pracodawcy odszkodowania związanego z naruszeniem zasady równegotraktowania w zatrudnieniu,
  • z dochodzeniem od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, będącą następstwem mobbingu,
  • z dochodzeniem od pracodawcy odszkodowania związanego z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy,
  • z dochodzeniem od pracodawcy odprawy pieniężnej związanej ze zwolnieniem pracownika w ramach  zwolnień grupowych.