Radca Prawny - dr Jacek Małysko

Radca Prawny w Krośnie

Kancelarię radcy prawnego założyłem 1 września 2006r. Od początku działalności moim celem jest świadczenie pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak również osobom fizycznym.

15 lat doświadczenia

Kancelaria świadczy pomoc prawną z następujących dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Kancelarię radcy prawnego założyłem 1 września 2006r. Od początku działalności moim celem jest świadczenie pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, jak również  osobom fizycznym.

Jestem wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-K-254. Wpis na listę radców prawnych został poprzedzony odbyciem aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Krośnie w latach 1998-2001 oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie w latach 2003-2005.

Od roku 2002 nieprzerwanie zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Najpierw jako prawnik wewnętrzny, a następnie świadcząc usługi prawne w formie kancelarii radcy prawnego.

Dr nauk ekonomicznych

Posiadam również doświadczenie w poradnictwie prawnym na rzecz osób fizycznych. Zajmowałem się obsługą prawną gminnego ośrodka pomocy społecznej. Ponadto uczestniczyłem, jako prawnik – konsultant, w programach unijnych mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. W ramach wymienionych projektów udzielałem porad prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz cywilnego.

W 2011r. uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  o zarządzaniu na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Krakowie.  Stopień naukowy doktora został mi przyznany na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach”. Po obronie doktoratu, w latach 2011-2012, byłem również zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie, na Wydziale Prawa i Administracji, w Zakładzie Ekonomii i Podstaw Zarządzania.

Dziedziny

Kancelaria świadczy pomoc prawną z następujących dziedzin prawa

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i w pewnym stopniu niemajątkowe (niektóre osobiste) pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Prawo to, dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych.

Prawo pracy

Prawo pracy jest to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców

Świadczone usługi

Pomoc prawna świadczona, przez kancelarię, na rzecz klientów polega na:

Porady

Udzielamy porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji.

Sporządzanie pism

Sporządzamy pisma procesowe, m.in.: pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, zażalenia oraz apelacje.

Sprawy sądowe

Reprezentujemy klienta przed sądami w sprawach: cywilnych, rodzinnych, pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Sprawy komornicze

Sporządzamy pisma dotyczące postępowania egzekucyjnego, takie jak: wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, czy pozwy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Postępowania egzekucyjne

Reprezentujemy klienta w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych.

Umowy

Sporządzamy i opiniujemy umowy.

Rozwiązujemy problemy

Kancelaria koncentruje się na rozwiązywaniu problemów klientów, które obejmują:

Alimenty, rozwody

Sprawy rodzinne prowadzone przez kancelarię obejmują, w szczególności, następujące kategorie postępowań:

- o rozwód lub o separację,
- o zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej w trakcie trwania małżeństwa,
- o podział majątku dorobkowego małżonków,
- o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa dziecka,
- o alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, czy ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
- o pozbawienie, ograniczenie, czy zawieszenie władzy rodzicielskiej rodzica nad dzieckiem,
- o ustalenie kontaktów z dziećmi.

Odszkodowania, sprawy spadkowe oraz dotyczące nieruchomości

Kancelaria koncentruje się na prowadzeniu spraw cywilnych, dotyczących następujących zagadnień:

- dochodzenia odszkodowań związanych m.in. z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, z tytułu ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), nienależytego wykonania zawartej umowy;
- nieruchomości: ustanowienia służebności drogi koniecznej, zasiedzenia, ochrony własności nieruchomości, rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość,
- sądowej windykacji należności,
- spadków: stwierdzenia nabycia, działu spadku, dochodzenia zachowku.

Odwołania od decyzji ZUS, KRUS

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych obejmują, w szczególności:

- odwołania do sądu od decyzji ZUS odmawiających przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego,
- przygotowanie wniosku do Prezesa ZUS o przyznanie renty lub emerytury w drodze
- odwołania od decyzji powiatowych, jak również wojewódzkich, zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze prowadzone przez kancelarię to, przede wszystkim, sprawy związane:

- ze złożeniem odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę oraz dochodzeniem należnego odszkodowania,
- ze złożeniem odwołania do sądu pracy od rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz dochodzeniem należnego odszkodowania,
- z dochodzeniem od pracodawcy zaległego wynagrodzenia,
- z dochodzeniem od pracodawcy odszkodowania związanego z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
- z dochodzeniem od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, będącą następstwem
- z dochodzeniem od pracodawcy odszkodowania związanego z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy,
- z dochodzeniem od pracodawcy odprawy pieniężnej związanej ze zwolnieniem pracownika w ramach zwolnień grupowych.

Wynagrodzenie

Kancelaria świadczy usługi prawne odpłatnie. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia jest ustalane indywidualnie w umowie z klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania, oraz nakładu pracy niezbędnego do jego realizacji. Ponadto w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy sądowej wynagrodzenie mieści się w ramach opłat przewidzianych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Zapraszam

Zapraszam od poniedziałku do piątku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania

Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Małysko

38-400 Krosno, ul. Krakowska 21/15
tel. kom. 608 765 391
e-mail: jmalysko@poczta.onet.pl

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Opisz Swoją sprawę.
Przeanalizuję ją i skontaktuję się z Tobą.